Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden AN Automotive AutoNetherlands

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AN Automotive AutoNetherlands is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77089367 en is gevestigd aan de Rollecate 3M, 7711 GG te Nieuwleusen

Artikel 1 Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Voertuigendoor Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.

3. AN Automotive AutoNetherlands: De aanbieder van Voertuigen aan Koper

4. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

5. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

6. Koper: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst aangaat met Verkoper.

7. Overeenkomst: De koopovereenkomst die strekt tot de verkoop en levering van Voertuigen die door Koper gekocht zijn van AN Automotive AutoNetherlands.

8. Voertuigen: De Producten die door AN Automotive AutoNetherlands worden aangeboden, zijn gebruikte personenauto’s.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van AN Automotive AutoNetherlands en iedere Overeenkomst tussen AN Automotive AutoNetherlands en een Koper en op elk Voertuig dat door AN Automotive AutoNetherlands wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal AN Automotive AutoNetherlands aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van AN Automotive AutoNetherlands zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met AN Automotive AutoNetherlands is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

8. De algemene voorwaarden van Koper zijnde een Bedrijf zijn niet van toepassing op de Overeenkomst tussen partijen. .

Artikel 3 Het Aanbod

1. Alle door AN Automotive AutoNetherlands gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.

2. Het door AN Automotive AutoNetherlands gedane Aanbod is vrijblijvend. AN Automotive AutoNetherlands is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper binnen 14 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Indien Koper het Aanbod mondeling heeft aanvaard zal AN Automotive AutoNetherlands dit schriftelijk aan Koper bevestigen. Niettemin heeft AN Automotive AutoNetherlands het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor AN Automotive AutoNetherlands gegronde reden te weigeren.

3. Indien AN Automotive AutoNetherlands geen termijn voor aanvaarding heeft gegeven, dient aanvaarding per direct te geschieden.

4. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Voertuig met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen AN Automotive AutoNetherlands niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). AN Automotive AutoNetherlands kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Voertuig.

5. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van AN Automotive AutoNetherlands zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van AN Automotive AutoNetherlands heeft aanvaard door het betreffende Voertuig te betalen danwel het Aanbod te aanvaarden in de verkoopruimte.

2. Een Aanbod kan door AN Automotive AutoNetherlands gedaan worden via de website.

3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is AN Automotive AutoNetherlands daaraan niet gebonden.

4. AN Automotive AutoNetherlands is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.

Artikel 5 Annulering

  1. Uitsluitend indien de Overeenkomst tot stand komt op afstand en buiten de verkoopruimte(s), heeft Koper het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepingsrecht te doen gelden. Eventuele kosten voor herroeping en in verband met het terugsturen of terugleveren van het Voertuig zijn voor rekening van Koper. Hieronder worden tevens brandstofkosten verstaan. Koper verplicht zich het Voertuig in dezelfde staat te retourneren als haar aangeboden ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.

–> Advies: altijd de overeenkomst in de verkoopruimte sluiten. Dan is er geen herroepingsrecht.

  1. Indien Koper de Overeenkomst annuleert, alvorens levering van het Voertuig heeft plaatsgevonden, is zij de door AN Automotive AutoNetherland gemaakte kosten verschuldigd. Indien AN Automotive AutoNetherland schade heeft ondervonden door het annuleren van de Overeenkomst door Koper, is Koper gehouden deze schade te vergoeden. De hoogte van deze schade is vastgesteld op in ieder geval 15% van de totale kosten van het Voertuig, tenzij expliciet anders overeengekomen.

Artikel 6 Proefrit

1. Indien overeengekomen kan Koper een proefrit maken in een door hem uitgekozen auto.

2. Koper is verplicht de proefritauto uitsluitend te gebruiken voor de proefrit en dient zorgvuldig met het voertuig om te gaan.

3. De proefritauto wordt voorafgaand aan de proefrit gecontroleerd en geïnspecteerd op beschadigingen en (eventuele) gebreken. Koper is verantwoordelijk voor alle schade die aan de proefritauto ontstaat gedurende de proefrit.

4. Het is Koper verboden om de proefritauto, welke over een handelaarskenteken beschikt, te parkeren op de openbare weg en/of op een parkeerplaats.

5. Eventuele schade die ontstaat tijdens de proefrit zijn voor risico van AN Automotive AutoNetherlands, tenzij deze is veroorzaakt door verkeersovertredingen of onachtzaamheid van Koper.

Artikel 7 Uitvoering van de Overeenkomst

1. AN Automotive AutoNetherlands zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft AN Automotive AutoNetherlands het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan AN Automotive AutoNetherlands aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan AN Automotive AutoNetherlands worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan AN Automotive AutoNetherlands zijn verstrekt, heeft AN Automotive AutoNetherlands het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is AN Automotive AutoNetherlands niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor AN Automotive AutoNetherlands, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.

5. AN Automotive AutoNetherlands kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.

6. AN Automotive AutoNetherlands is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat AN Automotive AutoNetherlands is uit gegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor AN Automotive AutoNetherlands bekend was.

7. Koper vrijwaart AN Automotive AutoNetherlands voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

Artikel 8 Levering

1. Levering van het Voertuig geschiedt in beginsel op de door AN Automotive AutoNetherlands opgegeven locatie, tenzij anders overeengekomen.

2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door AN Automotive AutoNetherlands of er door andere omstandigheden buiten de macht van AN Automotive AutoNetherlands enige vertraging ontstaat, heeft AN Automotive AutoNetherlands recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient AN Automotive AutoNetherlands schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

3. Koper is verplicht het Voertuig af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.

4. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is AN Automotive AutoNetherlands gerechtigd het Voertuig op te slaan voor rekening en risico van Koper.

5. Indien het Voertuig wordt bezorgd door AN Automotive AutoNetherlands of een externe vervoerder is AN Automotive AutoNetherlands, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Koper is gerechtigd om het Voertuig kosteloos op te halen bij de verkoopruimte van AN Automotive AutoNetherlands.

7. Indien AN Automotive AutoNetherlands gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan AN Automotive AutoNetherlands ter beschikking heeft gesteld.

8. Indien AN Automotive AutoNetherlands een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.

9. AN Automotive AutoNetherlands is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. AN Automotive AutoNetherlands is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

10. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. AN Automotive AutoNetherlands behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 9 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Voertuigen die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een Bedrijf op het moment waarop de zaken zich niet langer in de macht van AN Automotive AutoNetherlands bevinden. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien de Voertuigen in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Voertuigen zijn geleverd op het met Koper overeengekomen afleveradres.

Artikel 10 Onderzoek, reclamaties

1. Koper is gehouden het geleverde Voertuig op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken om vast te stellen of het voertuig aan de overeenkomst beantwoord.

2. Koper kan geen rechten ontlenen aan een gebrekkig Voertuig waarvan in het Aanbod de betreffende gebreken zijn vermeld.

3. Koper is verplicht te onderzoeken en zichzelf te informeren op welke wijze het Voertuig gebruikt dient te worden.AN Automotive AutoNetherlands is niet aansprakelijke voor schade als gevolg van onjuist, oneigenlijk of onrechtmatig gebruik van het Voertuig.

4. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan AN Automotive AutoNetherlands te worden gemeld op autonetherlands@gmail.com. Koper heeft hiertoe een termijn van 1 dag na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het Voertuig door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Voertuig.

5. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van het gekochte Voertuig.6. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.

Artikel 9 Prijzen

1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Voertuigen niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven of andere overheidsheffingen.

2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw en bpm, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.

4. Indien sprake is van Voertuigen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop AN Automotive AutoNetherlands geen invloed heeft, kan AN Automotive AutoNetherlands deze Voertuigen met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.

Artikel 10 Betaling en incassobeleid

1. Betaling dient te geschieden voorafgaand aan de levering van het Voertuig in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.

2. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van AN Automotive AutoNetherlands. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van AN Automotive AutoNetherlands een andere betalingstermijn overeenkomen.

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijnde een Bedrijf of indien wettelijke schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard op Koper zijnde een Consument, zijn de vorderingen van AN Automotive AutoNetherlands op de Koper onmiddellijk opeisbaar.

4. AN Automotive AutoNetherlands heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. AN Automotive AutoNetherlands kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. AN Automotive AutoNetherlands kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

5. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim. Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

6. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal AN Automotive AutoNetherlands zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

7. Indien AN Automotive AutoNetherlands meer of hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door AN Automotive AutoNetherlands geleverde zaken, blijven eigendom van AN Automotive AutoNetherlands totdat de Koper alle verplichtingen uit alle met AN Automotive AutoNetherlands gesloten Overeenkomsten is nagekomen.

2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht AN Automotive AutoNetherlands zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. Voor het geval dat AN Automotive AutoNetherlands haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan AN Automotive AutoNetherlands of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van AN Automotive AutoNetherlands zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

5. AN Automotive AutoNetherlands heeft het recht om de door Koper aangekochte Voertuig(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van AN Automotive AutoNetherlands. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal AN Automotive AutoNetherlands zich inspannen om de aangekochte Voertuigen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.

6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Voertuigen komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan AN Automotive AutoNetherlands worden vergoed door Koper.

Artikel 12 Garantie

1. AN Automotive AutoNetherlands staat er niet voor in dat het Voertuig voldoet aan de Overeenkomst en/of de in het aanbod vermelde specificaties. Koper heeft een zelfstandige verplichting om voor het kopen van het Voertuig te onderzoeken of het beantwoordt aan de Overeenkomst. AN Automotive AutoNetherlands geeft uitdrukkelijk geen garantie op tweedehandse Voertuigen, behoudens de voor Consumenten geldende conformiteit zoals vastgelegd in artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek.

2. Voordat het Voertuig aan Koper wordt overgedragen, maakt AN Automotive AutoNetherlands na controle in het kilometertellerstandregister een vermelding van de op dat moment aangegeven kilometerstand van de auto op de Overeenkomst. AN Automotive AutoNetherlands staat er voor in dat de op de Overeenkomst vermelde stand ‘logisch’ is, tenzij hij expliciet vermeldt dat deze ‘onlogisch’ is en Koper met deze vermelding uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. De kilometerstand op het moment van aflevering kan afwijken van die genoemd in de uitingen van AN Automotive AutoNetherlands. AN Automotive AutoNetherlands staat niet ervoor in dat de op de Overeenkomst of elders door haar vermelde kilometerstand juist is.

3. Op eventueel los geleverde gebruikte onderdelen, alsmede audio- en telecommunicatieapparatuur, ramen en banden wordt geen garantie verstrekt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Defecten die zijn ontstaan buiten de EER, Europese Economische Ruimte, vallen niet onder de garantie op gebruikte Voertuigen, tenzij Koper aantoont dat de defecten niet zijn ontstaan door van de EER afwijkende omstandigheden (bijv. brandstof van mindere kwaliteit of minder goede wegen).

4. Indien het Voertuig niet voldoen aan deze garanties, zal AN Automotive AutoNetherlands het Voertuig binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan naar keuze van AN Automotive AutoNetherlands, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging, verbindt Koper zich reeds nu de vervangen zaak aan AN Automotive AutoNetherlands te retourneren en de eigendom aan AN Automotive AutoNetherlands te verschaffen. 4. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van AN Automotive AutoNetherlands, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is of onder abnormale omstandigheden zijn gebruikt.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

1. AN Automotive AutoNetherlands is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

2. Bovendien is AN Automotive AutoNetherlands bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met AN Automotive AutoNetherlands gesloten Overeenkomst voortvloeien.

3. Voorts is AN Automotive AutoNetherlands bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van AN Automotive AutoNetherlands op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer AN Automotive AutoNetherlands de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

5. AN Automotive AutoNetherlands behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Beperking aansprakelijkheid

1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door AN Automotive AutoNetherlands leidt tot aansprakelijkheid van AN Automotive AutoNetherlands jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door AN Automotive AutoNetherlands in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van AN Automotive AutoNetherlands is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.

2. AN Automotive AutoNetherlands is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Voertuigen is uitgesloten. Voor Consument geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.

3. AN Automotive AutoNetherlands is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Voertuigen. AN Automotive AutoNetherlands levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Voertuigen ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).

4. AN Automotive AutoNetherlands is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.

5. AN Automotive AutoNetherlands is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

6. AN Automotive AutoNetherlands staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens AN Automotive AutoNetherlands verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van AN Automotive AutoNetherlands vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij AN Automotive AutoNetherlands binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 15 Overmacht

1. AN Automotive AutoNetherlands is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van AN Automotive AutoNetherlands, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan AN Automotive AutoNetherlands zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van AN Automotive AutoNetherlands en (xi) overige situaties die naar het oordeel van AN Automotive AutoNetherlands buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. AN Automotive AutoNetherlands heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat AN Automotive AutoNetherlands haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zo ver AN Automotive AutoNetherlands ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is AN Automotive AutoNetherlands gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 18 Risico-overgang

Tot op het moment dat Koper aan al haar verplichtingen heeft voldaan en voordat de eigendom van het Voertuig aan Koper is overgedragen, is AN Automotive AutoNetherlands gehouden het Voertuig te verzekeren en de kosten hiervoor te voldoen. In geval dat Koper een Consument betreft, draagt AN Automotive AutoNetherlands tevens het risico op het beschadigd of vermist raken van het Voertuig tot het moment van eigendomsoverdracht en dient op zijn kosten eventueel onderhoud uit te laten voeren. Koper is als houder en berijder van het Voertuig aansprakelijk.

Artikel 16 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. AN Automotive AutoNetherlands gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal AN Automotive AutoNetherlands de betrokkene hierover informeren.

2. Indien AN Automotive AutoNetherlands op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 17 Klachten

1. Indien Koper niet tevreden is over de Voertuigen van AN Automotive AutoNetherlands en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via autonetherlands@gmail.commet als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil AN Automotive AutoNetherlands de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. AN Automotive AutoNetherlands zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 18 Toepasselijk recht

1. Op elke Overeenkomst tussen AN Automotive AutoNetherlands en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. AN Automotive AutoNetherlands heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen AN Automotive AutoNetherlands en Koper worden beslecht bij de bevoegde Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

Nieuwleusen, 6 april 2020